Vellukka klubbkveld i STIL stova - GFIL sertifisert som Rent Idrettslag

Postet av Gloppen Friidrettslag den 5. Feb 2020

Tysdag 4 februar hadde Gloppen Fil klubbkveld i Stilstova med over 30 frammøtte aktive, foreldre, trenarar og leiarar. Antidoping Norge sitt Rent Idrettslag program var hovedtema for kvelden. Det vart arbeidd i grupper med ulike tema og problemstillinger innanfor antidopingarbeidet, gruppesvara  vart gjennomgått i plenum til slutt. Gloppen Fil kjem i tida framover til å synleggjere at vi driv aktivt forebyggande antidopingarbeid. Første tiltaket  som skal gjennomførast er at samtlege aktive utøvarar som trenar i våre treningsgrupper f.o.m 15 år  skal gjennomføre Ren Utøver programmet.  Veldig kjekt å bli sertifisert som Rent Idrettslag(varer i 2 år så skal vi gjennom ny runde)

Vi gjekk så gjennom all informasjon om treningsleiren i Portugal og Gloppen Hotell leverte supergod Pizza til kveldsmat.  Ein fin kveld. 


0 Kommentar

Årsmøte tysdag 10 mars kl 1900

Postet av Gloppen Friidrettslag den 2. Feb 2020

GFIL skal ha årsmøte tysdag 10 mars klokka 1900 i SFE kantina i Bukta. Vanlege årsmøtesaker. Om nokon skal fremje saker må vi ha dette i hende innan 1 mars.

Bildet er frå JrNm 2019 i Sigdal :)


0 Kommentar

Godt nyttår !

Postet av Gloppen Friidrettslag den 1. Jan 2020

I juleferien har klubben vore i arbeid både på Coop Extra og her hjå Retura Nomil. Våre sponsorar er avgjerande for kva vi kan tilby våre aktive, difor er det svært viktig for oss å gje tilbake så mykje vi kan på fleire felt.


Eit flott friidrettsår er over og eit nytt står like snart for døra. Allreie komande helg er jr.landslaget i Kast samla på TIS. Der møter 17 år gamle Matias Reksten Dale og skal innleie sesongen 2020 med ein kulekonkurranse fredag  i Rudhallen i Bærum. 

Kort oppsummert var 2019 eit aktivt år på alle hold, utviklingsmessig eit stor steg i rett retning. Det har utan tvil vore eit sakn å ikkje ha Thomas i aksjon, men då var vi heldige å ha Evald i betre form enn nokon gong. Gratulerer nok ein gong med Nm sølvet Evald! No er Thomas tilbake i trening og det blir spennande kva både han, Evald og dei andre, både juniorar og seniorar kan få til i 2020.  Nokre lukkast medan andre må lege skader, det er slikt som gjere idretten fasinerande. JrNm 2019 var det svakaste i Gfil historien og bar preg av at friidretten ikkje greier å få unge aktive inn på friidrettsarenaen. Vi har sett utviklinga lenge, og har lagt mykje i det langsiktig arbeidet mot  betre treningsvilkår.

 

No har ikkje kommunesenteret hatt tilfredstillande uteanlegg i 12-15 år , som i praksis har ført til at svært få har fått opplæring eller stimulering til friidretten der det bur mest folk. Som trenarar har vi kjempa knallhardt for å halde på miljø og nivå med eit berettiga håp om å få til framtidsretta treningsarenaer både inne og ute. Det må aldri vere tvil i nokon miljø at vi jobbar målretta med saker for å løfte friidretten. Alle veit at Byrkjelo Stadion ligg der som eit smykke i den lyse årstida, men vi vert ikkje betre idrettsutøvarar å berre trene på sommaren.  Utan heilårs kastanlegg på Loggane hadde friidretten i Gloppen vore heilt uttørka resultatmessig, men vi har også eit inderleg ynskje om å få fram både løparar og hopparar. Difor er kvalitet på anlegg og tilgang til anlegg når ein har behov heile året  avgjerande, det er Loggane eit synleg bevis for. 

 

No har vi til de grader endeleg lukkast med å få vedteke ny Idrettsplass, det betyr alt for framtida for friidretten at dette heilårs uteanlegget kjem i 2021. Det har vore jobba langsiktig med dette sidan etter JrNM 2015 på Byrkjelo. Det har vore ei sann glede å samarbeide med positive og framtidsretta idrettsleiarar, og etterkvart også skuleleiarar og kommuneleiing. Spesielt kjekt at så mange unge foreldre vil vere med å hjelpe til i prosjektet.  Eit grunnleggande ynskje om å tilrettelegge for aktivitet ligg i botnen med alle som er involvert, så vil vi i tida framover gjere prosjektet godt kjent hjå alle i heile kommunen. 

 

Vi har også jobba langsiktig sidan 2016 med å få betre innandørs treningsforhold i Trivselshallen utan å lukkast. Tida vil vise om ny organisering gjev mulighet for påvirkning i positiv retning. Alt tar uansett tid, og det er då særdeleg viktig at der alltid er einkvan som held tråden og aldri gjev opp. I friidretten har vi mange slike og alle fortener ei stor takk. Takk også til alle som støttar oss år etter år, utan våre trufaste sponsorar, annonsørar og andre støttespelarar kunne vi ikkje oppretthelde tilbodet vårt. Vi møter så utruleg mykje velvilje rundt om, det er slikt som gjev energi til å halde fram og gjer det meste lett å handtere. Godt nyttår.

N.O.R

 


0 Kommentar

Gledeleg veke for idretten i Gloppen - Idrettsplassen med i rådmannen sine prioriteringar.

Postet av Gloppen Friidrettslag den 1. Nov 2019

Bildet er frå lagsmeisterskap i 2007. Det er lenge sidan bana har vore brukt no. Vi gledar oss til å ta anlegget i bruk igjen.


Onsdag ettermiddag denne veka la Rådmannen fram sitt forslag til langtidsbudsjett for Gloppen for perioden 2020-2023 og Idrettsplassen var tilgodesett med midlar til fullføring av prosjektet i 2021. Det var utruleg gledeleg og ein lettelse å lese.  Vi gjekk inn  i arkivet og fann første møtet om prosjektet tilbake i november 2015. Etter det har det eigentleg berre vore velstand og velvilje heile vegen, alle har sett at dette kan ein berre ikkje hoppe over. Med over 700 elevar , Idrettslinje, alle klubbane rundt fjorden og tettast befolka området i kommunen så kunne ein ikkje greie seg lenger uten ein idrettsplass.  Det faktum at alle er samde og at no kommunen er klare for prosjektet gjev arbeidsgruppa ein super vitamininnsprøyting til å gå i gang med det vidare arbeidet. Idretten i Gloppen og prosjektet har også fått mykje støtte frå kommunane rundt oss . Dette sete vi stor pris på og takkar for bidraga som har sett idretten i Gloppen i eit endå betre lys.

Dette blir det nye parkområdet i sentrum ! Her blir det plass til organisert og uorganisert aktivitet, aktiv toppidrett og trim, rekreasjonsområdet for vaksne og unge, arena for leik og aktivitet i friminutt og gode gymtimar i skuletida for tre skular ! Trivselshagen får utnytta sitt potensiale der hall og uteanlegg gjev anledning til å lage gode konspet for gjennomføring av samlingar.  Så må vi ikkje gløyme den flotte promenaden langs elva som binde skuleområdet i hop med sentrum.  

For friidretten er dette anlegget heilt avgjerande. Idretten er klare til å yte – no må berre politikarane sette to strek under .

God helg !

Sportsleg helsing

Gloppen FIL


0 Kommentar

Idrettsplassen - støttebrev frå klubbar i Indre Nordfjord

Postet av Gloppen Friidrettslag den 29. Okt 2019

Gloppen kommune v/ordførar

 

Sak : Opprusting av idrettsplassen på Sandane.

 

Vi er kjende med dei planane ei eiga prosjektgruppe har lagt fram når det gjeld  opprusting av m.a. friidrettsanlegget på Sandane. Klubbane i Indre Nordfjord vil herved støtte desse planane fullt ut og i dette brevet peike på kor viktig ei snarleg realisering av desse planane er ikkje berre for Gloppen, men for heile friidrettsmiljøet i Nordfjord og i Sogn og Fjordane.

Dei svært aktive klubbane i nærområdet ; Sandane, Fjellhug/Vereide, Brodd og overbygningsklubben GFIL treng eit treningsanlegg og eit anlegg for «mindre» konkurransar i friidrett. Like ved anlegget har vi dessutan barneskule, ungdomsskule og Firda vidaregåande skule. Firda har idrettline der friidretten er ein sentral satsingsidrett. Anlegget ligg derfor midt i smørauget og vil ved modernisering kunne få ein veldig høg bruksfrekvens. Opprusting er derfor svært viktig både for rekruttering og for vidareutvikling av utøvarar.

Friidretten i Gloppen har vore og er eit fyrtårn for heile Sogn og Fjordane. Olden, Stryn og Vikane har eit nært samarbeid med GFIL og heile friidrettsmiljøet i kommuna. Vi har gjennom fleire år sendt våre utøvarar på treningar på Byrkjelo, på Sandane og på Loggane og har nytt godt av den store friidrettskompetansen som finst i Gloppen. Våre utøvarar har og fått lov å delta på treningssamlingar i utlandet organiserte av GFIL. Eg vil seie det så sterkt at utan den kompetansen som finst i Gloppen  og utan den samarbeidsviljen leiarar og trenarar i kommuna har vist, hadde vi ikkje nådd dei topp nasjonale og til dels internasjonale resultata vi no kan vise til

For alle som arbeider med friidrett er tenlege anlegg i nærområdet heilt sentralt. I idrettslaga i Gloppen finst det leiarar og trenarar som har stått på i veldig mange år, og som nemnt har desse vore flinke til å samarbeide med og dele kunnskapen sin med oss som representerer små lag og ikkje alltid har den kompetansen som trengst for å utvikle utøvarar til eit høgt nivå. Vi forstår veldig godt den frustrasjonen som breiar seg når Sandane pr. i dag ikkje har dei treningsfasilitetane utandørs som er nødvendige for å halde ved like og vidareutvikle friidretten i Gloppen.

Vi «inn i fjorda» håpar derfor at Gloppen kommune set av midlar til prosjektet i den kommunale økonomiplanen som etter det vi forstår skal vedtakast no i haust. Det fortenar verkeleg det gode, framtidsretta og samarbeidsviljuge friidrettsmijøet i Gloppen.

 

Mvh

Hans-Petter Galtung                               Leiv Arne Egset                             Jarle Lødemel

(trenar friidrett i Olden IL)                      (leiar i Olden IL)                            (leiar av friidrettsgr. og

                                                                                                                              trenar i Stryn T&IL)


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline